Bronze dichalkon of Apollodotos II (ca.110-80 BC), Indo-Greeks

Regular price US$ 40.95

Shipping calculated at checkout.

Apollo standing facing, holding quiver and arrow, BASILEW*S SW*THPOS KAI FILOPATOPOS APOLLODOTOY arranged in four margins / Tripod, Karoshti legend ("Maharajasa tratarasa Apaladatasa"). 16x19mm, 5.2 grams. Taxila mint, Mitchiner ACW 2073.