Home : China : "5 dynasties and 10 Kingdoms" period (907-960 AD) : Southern Han dynasty (917-971 AD)

Southern Han dynasty (917-971 AD)


Selected items

Sort by: Name Price Newest
  •  per page
917-971 AD - Southern Han dynasty (917-971). Lead cash (Kai Yuan Tong Bao / Xing Er ("Xingwangfu 2")), Xingwangfu mint, "Ten Kingdoms" period in China - Hartill #15.123 917-924 AD - Southern Han dynasty (917-971). Rare lead cash (Qian Heng Zhong Bao / Yong) of Emperor Liu Yan (917-942 AD), Yongzhou mint in Guangxi, "Ten Kingdoms" period, China (Hartill #15.112)
917-971 AD - Southern Han dynasty (917-971). Lead cash (Kai Yuan Tong Bao / Xing Er ("Xingwangfu 2")), Xingwangfu mint, "Ten Kingdoms" period in China - Hartill #15.123
917-924 AD - Southern Han dynasty (917-971). Rare lead cash (Qian Heng Zhong Bao / Yong) of Emperor Liu Yan (917-942 AD), Yongzhou mint in Guangxi, "Ten Kingdoms" period, China (Hartill #15.112)
Price: US$60.00
Price: US$65.00
This item has been sold.
This item has been sold.
 
917-924 AD - Southern Han dynasty (917-971). Superb! Rare lead cash (Qian Heng Zhong Bao / Yong) of Emperor Liu Yan (917-942 AD), Yongzhou mint in Guangxi, "Ten Kingdoms" period, China (Hartill #15.112) 917-924 AD - Southern Han dynasty (917-971). Rare lead cash (Qian Heng Zhong Bao / Yong) of Emperor Liu Yan (917-942 AD), Yongzhou mint in Guangxi, "Ten Kingdoms" period, China (Hartill #15.112)
917-924 AD - Southern Han dynasty (917-971). Superb! Rare lead cash (Qian Heng Zhong Bao / Yong) of Emperor Liu Yan (917-942 AD), Yongzhou mint in Guangxi, "Ten Kingdoms" period, China (Hartill #15.112)
917-924 AD - Southern Han dynasty (917-971). Rare lead cash (Qian Heng Zhong Bao / Yong) of Emperor Liu Yan (917-942 AD), Yongzhou mint in Guangxi, "Ten Kingdoms" period, China (Hartill #15.112)
Price: US$60.00
Price: US$65.00
This item has been sold.
 
917-924 AD - Southern Han dynasty (917-971). Rare lead cash (Qian Heng Zhong Bao / Yong) of Emperor Liu Yan (917-942 AD), Yongzhou mint in Guangxi, "Ten Kingdoms" period, China (Hartill #15.112) 917-924 AD - Southern Han dynasty (917-971). Rare lead cash (Qian Heng Zhong Bao / Yong) of Emperor Liu Yan (917-942 AD), Yongzhou mint in Guangxi, "Ten Kingdoms" period, China (Hartill #15.112)
917-924 AD - Southern Han dynasty (917-971). Rare lead cash (Qian Heng Zhong Bao / Yong) of Emperor Liu Yan (917-942 AD), Yongzhou mint in Guangxi, "Ten Kingdoms" period, China (Hartill #15.112)
917-924 AD - Southern Han dynasty (917-971). Rare lead cash (Qian Heng Zhong Bao / Yong) of Emperor Liu Yan (917-942 AD), Yongzhou mint in Guangxi, "Ten Kingdoms" period, China (Hartill #15.112)
Price: US$35.00
Price: US$65.00
 
917-924 AD - Southern Han dynasty (917-971). Rare lead cash (Qian Heng Zhong Bao / Yong) of Emperor Liu Yan (917-942 AD), Yongzhou mint in Guangxi, "Ten Kingdoms" period, China (Hartill #15.112) 917-924 AD - Southern Han dynasty (917-971). Superb! Rare lead cash (Qian Heng Zhong Bao / Yong) of Emperor Liu Yan (917-942 AD), Yongzhou mint in Guangxi, "Ten Kingdoms" period, China (Hartill #15.112)
917-924 AD - Southern Han dynasty (917-971). Rare lead cash (Qian Heng Zhong Bao / Yong) of Emperor Liu Yan (917-942 AD), Yongzhou mint in Guangxi, "Ten Kingdoms" period, China (Hartill #15.112)
917-924 AD - Southern Han dynasty (917-971). Superb! Rare lead cash (Qian Heng Zhong Bao / Yong) of Emperor Liu Yan (917-942 AD), Yongzhou mint in Guangxi, "Ten Kingdoms" period, China (Hartill #15.112)
Price: US$65.00
Price: US$50.00
This item has been sold.
This item has been sold.
 
917-924 AD - Southern Han dynasty (917-971). Rare lead cash (Qian Heng Zhong Bao / Yong) of Emperor Liu Yan (917-942 AD), Yongzhou mint in Guangxi, "Ten Kingdoms" period, China (Hartill #15.112) 917-924 AD - Southern Han dynasty (917-971). Superb! Rare lead cash (Qian Heng Zhong Bao / Yong) of Emperor Liu Yan (917-942 AD), Yongzhou mint in Guangxi, "Ten Kingdoms" period, China (Hartill #15.112)
917-924 AD - Southern Han dynasty (917-971). Rare lead cash (Qian Heng Zhong Bao / Yong) of Emperor Liu Yan (917-942 AD), Yongzhou mint in Guangxi, "Ten Kingdoms" period, China (Hartill #15.112)
917-924 AD - Southern Han dynasty (917-971). Superb! Rare lead cash (Qian Heng Zhong Bao / Yong) of Emperor Liu Yan (917-942 AD), Yongzhou mint in Guangxi, "Ten Kingdoms" period, China (Hartill #15.112)
Price: US$35.00
Price: US$50.00
This item has been sold.
 
917-971 AD – Lead cash of Commander Liu Yin, Southern Han dynasty (917-971), EXTREMELY rare Kai Ping cash, "Ten Kingdoms" period of anarchy in China - Hartill 15.105 917-924 AD - Southern Han dynasty (917-971). Rare lead cash (Qian Heng Zhong Bao / Yong) of Emperor Liu Yan (917-942 AD), Yongzhou mint in Guangxi, "Ten Kingdoms" period, China (Hartill #15.112)
917-971 AD – Lead cash of Commander Liu Yin, Southern Han dynasty (917-971), EXTREMELY rare Kai Ping cash, "Ten Kingdoms" period of anarchy in China - Hartill 15.105
917-924 AD - Southern Han dynasty (917-971). Rare lead cash (Qian Heng Zhong Bao / Yong) of Emperor Liu Yan (917-942 AD), Yongzhou mint in Guangxi, "Ten Kingdoms" period, China (Hartill #15.112)
Price: US$1000.00
Price: US$35.00
This item has been sold.
This item has been sold.
 
917-924 AD - Southern Han dynasty (917-971). Rare lead cash (Qian Heng Zhong Bao / Yong) of Emperor Liu Yan (917-942 AD), Yongzhou mint in Guangxi, "Ten Kingdoms" period, China (Hartill #15.112) 917-971 AD - Southern Han dynasty (917-971), Rare lead cash (Kai Yuan Tong Bao / Xing Si ("Xingwangfu 4"), Xingwangfu, "Ten Kingdoms" period in China - Hartill #15.125
917-924 AD - Southern Han dynasty (917-971). Rare lead cash (Qian Heng Zhong Bao / Yong) of Emperor Liu Yan (917-942 AD), Yongzhou mint in Guangxi, "Ten Kingdoms" period, China (Hartill #15.112)
917-971 AD - Southern Han dynasty (917-971), Rare lead cash (Kai Yuan Tong Bao / Xing Si ("Xingwangfu 4"), Xingwangfu, "Ten Kingdoms" period in China - Hartill #15.125
Price: US$35.00
Price: US$50.00
 
917-971 AD - Southern Han dynasty (917-971), Scarce full-sized lead cash (Wu Wu), "Ten Kingdoms" period of anarchy in China - Hartill #15.146
917-971 AD - Southern Han dynasty (917-971), Scarce full-sized lead cash (Wu Wu), "Ten Kingdoms" period of anarchy in China - Hartill #15.146
Price: US$75.00
This item has been sold.
  •  per page